Burlövs kommun
www.burlov.se

Kemiska bekämpningsmedel

Inga bekämpningsmedel är bra för miljön. Bekämpningsmedel är framtagna för att bli av med oönskade djur, växter eller mikroorganismer. Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Ska du använda kemiska bekämpningsmedel måste du därför vara säker på att det inte innebär någon risk för människors hälsa. Du måste också se till så att grundvatten och miljön i övrigt inte skadas.

Bekämpningsmedel i hushållet

Om du tänker du använda bekämpningsmedel var noga med att följa informationen på förpackningen. Bekämpa inte när det är risk för regn, då sköljs medlet bort och kan skada livet i mark och vattendrag eller hamna i dricksvattnet. Använd inte bekämpningsmedel på gårdsplaner av grus, singel eller asfalt, då det lätt rinner ner i grundvatten eller till dagvattenledningar. Har du en brunn i närheten kan vattnet i den kontamineras.

 

Det finns alltid en risk att barn eller fel djur får i sig gifter om användningen inte sker på rätt sätt. Bekämpningsmedel kan också med vinden och marken spridas till grundvatten och vattendrag. Därför hittas ibland rester i vattenprovsanalyser.

 

Rester av bekämpningsmedel och deras förpackningar ska lämnas till en av kommunens insamlingsplatser, d.v.s på en miljöstation för farligt avfall.

Godkända bekämpningsmedel

Alla bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen (KI). Läs mer i KI:s bekämpningsmedelsregister där det går att kontrollera om medlet är godkänt eller inte.

 

Förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer och det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas även av privatpersoner.

Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel

En förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425) trädde i kraft från och med den 15 juli 2014. I förordningen finns regler om godkännande och hantering av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel delas upp i två kategorier nämligen växtskyddsmedel och biocidprodukter.

 

Till förordningen har Naturvårdsverket tagit fram två föreskrifter som började gälla den 1 november 2015. Den ena föreskriften gäller vid spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2). Den andra gäller vid spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3). I föreskrifterna finns fler krav vid spridning och hantering av bekämpningsmedel. Det finns också regler om informations- och underrättelseskyldighet samt dokumentationsskyldighet vid spridning. Naturvårdsverket har även tagit fram vägledningar till föreskrifterna. Läs mer om föreskrifterna och vägledningarna på Naturvårdsverkets webbplats.

Vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Du behöver i vissa fall söka tillstånd eller göra en anmälan.

Tillstånd

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnämnden för att få använda växtskyddsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor och på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • vid spridning inom vattenskyddsområden. Denna punkt regleras i föreskriften om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2).

Anmälan

Det krävs en anmälan till miljö- och byggnämnden för att få sprida växtskyddsmedel:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • på banvallar
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvad­ratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark. (Det gäller inte om området omfattas av tillståndskrav).

Anmälan ska ske senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas. Om det finns särskilda skäl kan anmälan göras inom kortare tid.


Anmälan och ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel görs via vår portal för e-tjänster, se nedan.


Om kemisk bekämpning utförs utan att anmälan gjorts eller tillstånd getts kan det bli aktuellt med åtalsanmälan eller beslut om miljösanktionsavgift.

Vid yrkesmässig användning av biocidprodukter

Du kan behöva underrätta den kommunala nämnden om bekämpningen. En skriftlig underrättelse ska ske senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter:

 

 • när bekämpningen utförts på en plats som allmänheten har tillträde till.

 

Vad en underrättelse ska innehålla står i 4 kap. 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3).

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö