Burlövs kommun
www.burlov.se

Markföroreningar

Upplysningsplikt om man upptäcker föroreningar

På en del av den mark som finns i kommunen har det tidigare funnits industrier eller andra verksamheter som kan ha förorenat marken. Om det vid till exempel bygg-, mark- eller rivningsarbeten påträffas misstänkta föroreningar måste man genast informera tillsynsmyndigheten. I Burlövs kommun är det miljö- och byggavdelningen du ska kontakta.


Avhjälpandeåtgärd

Ansvarig för avhjälpandeåtgärder (sanering) och undersökning är i första hand den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet som orsakat föroreningen. Här ingår även den som gör så att en förorening kan spridas, t ex den som schaktar eller gräver i ett förorenat område.

 

Innan avhjälpandeåtgärder görs måste en anmälan skicka in till miljö- och byggavdelningen.

 

I miljöbalkens 10 kap. finns bestämmelser om förorenade områden. Bestämmelserna gäller för bland annat föroreningar i mark, vatten och byggnader. Tidpunkten för när föroreningen hamnat på en viss plats har ingen betydelse vid tillämpning av bestämmelserna, ansvaret preskriberas inte.

 

I vissa fall finns de inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för avhjälpandeåtgärderna. I de fallen är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999, och då känt till eller borde ha upptäckt föroreningen, ansvarig för undersökning och efterbehandling.

Den ansvarige är skyldig att bekosta de avhjälpandeåtgärder som behövs.


Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö