Burlövs kommun
www.burlov.se

Driva miljöfarlig verksamhet

Vid nyetablering av verksamhet

När du ska börja en ny verksamhet är det viktigt att du tar reda på om verksamheten omfattas av miljöprövningsförordningen (2013:251). Det är också viktigt att du tar reda på vad verksamheten kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön.

 

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Där finns en klassning i nivåerna A, B och C utifrån miljöpåverkan och omfattning.

 

  • A-verksamheter ska ha tillstånd från mark- och miljödomstolens att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsens att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till kommunens miljö- och byggnämnd.
  • Övriga verksamheter som inte klassas i nivåerna A, B eller C måste inte anmälas före start. Det kan dock vara bra att kontakta tillsynsmyndigheten så tidigt som möjligt för rådgivning och information. Med bra plats, lokal och utrustning från början undviker du miljömässiga felinvesteringar.

 

Det är viktigt att veta att miljöbalkens regler gäller för alla typer av verksamhet, även om den inte klassas som anmälnings- eller tillståndspliktig.

Vid ändring av verksamhet

Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, om det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan. Är du osäker kontakta tillsynsmyndigheten för mer information.

 

Om du gör ändringar som har betydelse från störningssynpunkt i din anmälnings-pliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljö- och byggnämnden.

 

För övriga verksamheter är det bra om du kontaktar tillsynsmyndigheten för rådgivning och information innan du gör någon större ändring ur miljö- eller hälsosynpunkt.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Tillståndspliktiga verksamheter enligt ovan får inte påbörjas utan tillstånd. Mer information om hur du ska gå till väga för att söka tillstånd finns på länsstyrelsens webbsida.

 

För anmälningspliktiga verksamheter ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar.

Hur går en anmälan till?

Anmälan ska vara skriftlig och ges in till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan verksamheten anläggs, påbörjas eller ändras. Denna tid behövs för att tillsynsmyndigheten ska hinna höra alla berörda och göra sin bedömning.

 

Exempel på innehåll i en anmälan:

  • En redogörelse av de processer, råvaror, kemikalier och avfall som kommer att hanteras.
  • En redogörelse för vilka miljö- och hälsorisker som finns med verksamheten.
  • En redogörelse av de skydds-, reningsåtgärder och kontroller som kommer att vidtas.
  • De tekniska beskrivningar och ritningar som behövs.

 

Uppgifterna behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna göra en bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. I vissa fall ska anmälan också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

 

För anmälan kan du använda våra blanketter, se nedan.

 

När du lämnar in anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt för att minska handläggningstiden. Om anmälan lämnas in ofullständig och om efterfrågade uppgifter saknas, kan miljö- och byggnämnden komma att begära in kompletteringar.

 

När anmälan är tillräckligt utredd kan miljö- och byggnämnden förelägga om försiktighetsmått eller förbud om det behövs.

Om du inte anmäler

Att anlägga eller driva en verksamhet utan att göra en anmälan är straffbart. Tillsynsmyndigheten har därmed en skyldighet att anmäla ärendet för åtalsprövning.

 

Om du har frågor, kontakta miljö- och byggavdelningen via kommunens växel.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö