Burlövs kommun
www.burlov.se

Ändring av Detaljplan för Arlöv 19:44 m.fl., Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser

Planområdet ligger vid korsningen Vallgatan och Mångatan utmed Lundavägen i Arlöv. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att upphäva tomtindelningsplanen för kvarteret Uven, tomterna 8 och 9.

Avsikten är att möjliggöra en fastighetsreglering för att flytta tomtgränsen mellan Arlöv 19:44 och Arlöv 19:48. För att möjliggöra detta krävs att de fastighetsindelningsbestämmelser som statueras genom tomtplan med akt nr 12-ARS-269 från 1935 upphävs. Detta eftersom fastighetsgränser inte får flyttas i strid med be-stämmelserna. I övrigt gäller planbestämmelser för detaljplan 128TT även fortsättningsvis inom fastigheterna.

 

Vid upphävande av planbestämmelser som reglerar fastighetsindelning kan förenklat förfarande användas enligt Plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 18 § andra stycket punkt 1 och 2. Ett förenklat förfarande vid upphävande av tomtindelningsbestämmelser med en begränsning av sam-rådskretsen kan tillämpas om 5:e kap. 38 § b,c PBL uppfylls. Detaljplanen handläggs följaktligen med förenklat förfarande.

Samråd

Kommunstyrelsens planutskott beslutade genom delegation den 21 december 2023 att gå ut på samråd med Ändring av Detaljplan för Arlöv 19:44 m.fl., Upphävande av fastighetsindelningsbestämmeler. Förslaget finns utställt på samråd från 2023-12-22 till och med 2024-01-30. Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan på denna sida samt i Medborgarhusets entré i Arlöv.

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 2024-01-30. Skrivelsen ska undertecknas med namn, adress och fastighetsbeteckning. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson på telefon 040-6256146 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö