Burlövs kommun

Översiktsplan

Framtidsplanen är en översiktsplan framtagen enligt plan- och bygglagen. Den omfattar hela Burlövs kommun och anger inriktning och vision för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön.

Inriktning för framtiden

Framtidsplanens ambition är att ge en tydlig inriktning för Burlövs framtid med människor och mötesplatser i centrum, med en miljömässigt, ekonomiskt och socialt  hållbar samhällsutveckling. Burlöv ska bygga vidare på mångfald, närhet, mångsidig befolkning, god kollektivtrafik, vackra rekreationsområden, blandade bebyggelse, livaktiga arbetsplatser och levande kulturliv. Planen tar regionalt ansvar bland annat genom att möjliggöra bostäder och arbetsplatser i stationsnära lägen.


Framtidsplanen innehåller en inledning, en sammanfattning samt fem ämneskapitel:

  • Grönt och värdefullt
  • Stadsbebyggelse och mötesplatser
  • Trafik och annan infrastruktur
  • Fritid, utbildning, arbete och social hållbarhet
  • Miljö, risker, säkerhet och sårbarhet


I Framtidsplan för Burlövs kommun ingår även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n behandlar bland annat förslagets påverkan på riksintressen, buller, vatten, luft och jordbruksmark. 

Målord

Under arbetet med Framtidsplanen har målord för kommunen tagits fram. Målorden ska representera Burlöv idag, knyta an till historien men framförallt fungera som identitetsbärare och positiva målord för Burlövs framtid. Målorden arbetades fram genom bland annat workshops med politiker, tjänstepersoner och skolbarn. Under hösten 2011 fick kommunens invånare och andra intresserade välja ord genom en webbenkät. Till slut beslutades tre ordkombinationer som tillsamman ska fungera som målord för Burlövs framtid. De tre ordkombinationerna är trygg & nära, grön & skön samt liv & rörelse.

Aktualitetsförklaring

Översiktsplanen ska aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Kommunfullmäktige aktualitetsförklarade översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun den 2 maj 2018.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö